ГЕОГРАФІЯ
Структура і зміст географічної освіти в школі

Шкільна географічна освіта є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому. 

Географічна освіта в основній школі спрямована на досягнення таких головних завдань:
• засвоєння знань про основні географічні поняття, закономірності розвитку, взаємозв'язки між  природними компонентами, населення і господарства різних територій, формування материків, океанів  та їх частин відповідно до природних та соціально-економічних чинників; природу, населення і господарство України; економічну і соціальну географію світу; природокористування та навколишнє середовище;
• оволодіння умінням використовувати різні джерела географічної інформації – картографічні, статистичні, геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації і демонстрації різноманітних географічних даних та формування в учнів на цій основі ключових компетенцій; виконувати дії, набуті на основі застосування географічних знань і попереднього досвіду;
• застосування географічних знань для пояснення та оцінювання географічних процесів і явищ;
•розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі географічних спостережень, 
вирішення проблемних завдань, самостійного здобуття нових знань із географії;
• формування здатності і готовності до використання географічних знань і вмінь у повсякденному житті для соціально відповідальної поведінки у навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на певній території;самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; вирішення конкретних практичних завдань;
• виховання екологічної культури, національної свідомості та почуття патріотизму, толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів і країн світу.
Структура і зміст географічної освіти

Географія у 6 класі (Загальна географія) – це перший систематичний курс нового шкільного предмета. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин.  Під час вивчення загальної  географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозв'язки. 
Початковий курс географії також містить відомості про географічні  подорожі  та дослідження нашої планети, особливості зображення земної кулі  на глобусі й карті, кількість і розміщення її населення, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.
Програмою передбачено виконання 8 практичних робіт, чотири з яких потрібно оцінити обов'язково, решту – на вибір учителя. Крім того, до окремих тем наведено теми досліджень.

Географія у 7 класі (Материки та океани) є логічним продовженням курсу географії, що вивчався у 6 класі, й значною мірою спирається на його матеріал. На вивчення географії материків та океанів передбачено 70 годин (2 години на тиждень), 6 з яких становлять резерв часу. Головною метою вивчення географії у 7 класі є формування географічних знань про природу материків та океанів, їхню цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних  умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.
Програмою передбачено  виконання  12  практичних  робіт, чотири з яких є обов'язковими для  оцінювання.  Більшість практичних робіт виконуються з використанням різноманітних тематичних карт атласу та контурних карт.
Програмою передбачено також різноманітні дослідження.

Вивчення географії  у 8 класі (Україна у світі: природа, населення) спрямоване на формування науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких 3 години становлять резерв часу. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час вивчення природних комплексів і населення
України та свого регіону з урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів,  населення  країн світу з курсу географії, що вивчався у 7 класі.
Програмою передбачено виконання 11 практичних робіт, з яких чотири є обов'язковими для оцінювання. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації; виявлення зв'язків  природи і суспільства  в межах України, їх взаємного впливу, що сприятиме  подальшому розвитку в учнів навчально- пізнавальної  компетенції  і формуванню ціннісно-смислової та соціально-професійної компетенцій. Запропоновані  також завдання творчого характеру (дослідження), які, як і в попередніх курсах, можна оцінювати вибірково.

Вивченням географії у 9 класі (Україна і світове господарство) завершується географічна освіта учнів в основній школі на базовому рівні. На цей курс відведено 52  години (1,5  години  на  тиждень), з яких 3 години становлять  резерв  часу. 
Провідною метою  цього  курсу є формування знань про тенденції розвитку національного та світового господарства й визначення місця України в сучасному світі.
Важливим принципом побудови змісту географії у 9 класі є інтеграція, яка реалізується через поєднання суспільно- географічних складових під час вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства у світі, Україні та своєму регіоні. Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень. Програмою передбачено виконання 7 практичних робіт, з яких чотири є обов'язковими для оцінювання. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації. Програмою передбачено виконання досліджень, тематика яких може бути змінена  вчителем у рамках вивчення відповідної теми. При виборі теми дослідження рекомендується враховувати регіональні особливості, навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічне оснащення освітньої діяльності.  Із запропонованої тематики досліджень  учень за бажанням  вибирає 1-2  дослідження (впродовж року) та виконує його індивідуально або у групі. Результати дослідження  презентуються і оцінюються вчителем.


Создан 06 янв 2018МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua