ЕКОНОМІКА
Методичні рекомендації

щодо викладання навчального предмету «Економіка» у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

 

Основною метою шкільний предмет «Економіка» є формування економічного мислення та життєво необхідної компетентності учнів, що ґрунтуються на засвоєнні ними правових, організаційних, економічних, соціально-психологічних та інших знань. Опанування змістом цього предмета надасть учням здатності свідомо розв’язувати соціально-економічні проблеми, що постають перед ними у житті; сприятиме формуванню таких важливих якостей особистості, як працелюбність, ініціативність, підприємливість, відповідальність; розвиватиме раціональну поведінку і формуватиме стійкі професійні інтереси, необхідні при виборі майбутньої професії.

У 2017-2018 навчальному році чинними залишаються рекомендації, надруковані в листі Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України від 2012 № 17-22). Також використовуватимуться рекомендації, що будуть розміщені на веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних технологій (http://iitzo.gov.ua). Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені економіки, постійно оновлюється. Їх можна знайти в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та на офіційному веб-сайті. На допомогу педагогам також пропонуємо інтернет-ресурси: www.consumerinfo.org.ua, www.finrep.kiev.ua, www.ukrstat.gov.ua, www.bank.gov.ua.

 

У старшій школі економіка як навчальний предмет у 2017-2018 навчальному році викладатиметься в 11 класах всіх профілів (окрім економічного) на рівні стандарту, академічному (1 година на тиждень). На профільному рівні викладання економіки передбачається у
10–11 класах економічного профілю (3 години на тиждень). Навчання слід здійснювати з використанням уже знайомих учителям програм, зокрема:

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка.
11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010.

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка.
10-11 класи. Профільний рівень. – К., 2010.

– Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11 класи. (Кам’янець-Подільський:«Абетка-Нова», 2003, 2006).

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина І. 10–11 (для 11 кл.), (видавництво «Аксіома», 2008).

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за  вибором). Частина ІІ, (Аксіома, 2008).

– Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К.,2010.

– Основи споживчих знань (Гільберг Т.Г. Капіруліна С.Л. Довгань А. І. та ін.). ЄС і ПРООН, 2008).

Звертаємо увагу на те, що програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Звідси учитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Обласний, районні та міські методичні кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення економіки у 2017-2018 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах на рівні стандарту й академічному рівні має такі особливості:

– навчальна дисципліна викладається у 11 класах, програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних робіт, та резервний час;

– програма включає чотири розділи: «Основи економічного життя суспільства», «Ринкова економіка», «Національна економіка як ціле», «Світова економіка», що охоплюють десять тем.

Для вивчення навчального предмета рекомендовано підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

1) Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас (автор Радіонова І. Ф., видавництво «Аксіома», 2011).

2) Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас (автори Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. ). – Харків: Ранок, 2011.

Підручники доповнюють інші методичні посібники, що значно розширюють можливості вчителя під час підготовки матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких методичних посібників належать:

– Горленко А.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011;

– Горленко Г.О. Економіка. Тестові завдання. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010;

– Часнікова О.В. Економіка. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Експрес-контроль. – Харків: Ранок, 2010;

– Бондарєв Н.В. «Економіка. 11 клас: Рівень стандарту. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012 р.

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу «Економіка» протягом 210 годин навчального часу (по три години на тиждень у 10 та 11 класах), введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на профільному.

Вивчення економіки у 2017-2018 навчальному році на профільному рівні має такі особливості:

– навчальний предмет викладається у 10 та 11 класах, програма розрахована на 105 годин, з них – 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 – на виконання практичних (лабораторних) робіт, та 5 годин резервного часу у кожному класі;

– програма включає п’ять розділів: «Вступ до економічної теорії»,  «Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова  інфраструктура», «Теорія і практика підприємницької діяльності», «Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні», «Світова економіка та інтеграційні процеси», що охоплюють двадцять чотири теми.

Для вивчення навчального предмета на профільному рівні рекомендовано підручники переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів-підручників для загальноосвітніх навчальних закладів:

–  Економіка (профільний рівень). 10 клас. Радіонова І.Ф., Радченко В.В. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011;

– Економіка (профільний рівень). 10 клас. Крупська Л.П., Тимченко О.Є., Чорна Т.І. – Харків, Ранок, 2011;

– Економіка (профільний рівень). 10 клас. Крупська Л.П., Тимченко О.Є., Чорна Т.І. – Харків, Ранок, 2011;

– Економіка (профільний рівень). 11 клас. Крупська Л.П., Тимченко О.Є., Чорна Т.І. – Харків, Ранок, 2011.

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної змістової частини, визначення приросту знань учня, схематичного зображення логіки теми, підсумків теми, пояснення практичного значення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає можливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі програми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки.

Додатково до зазначених підручників можна використовувати  посібники:

1)      Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи+Практичні роботи для  учнів 10 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома», 2010;

2)      Єфремова Л.В., Степаненко Т.О. Усі уроки економіки. 11 клас.
І семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012;

3)      Горобинська М.В., Єфремова Л.В., Піддубна Л.І. Усі уроки економіки. 11 клас. ІІ семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012.

В 11 класі учні переходять до вивчення підприємництва та діяльності фірм, особливостей національної економіки та ролі уряду у її функціонуванні, а також особливостей розвитку світової економіки та інтеграційних процесів у світі.

У межах варіативної компоненти змісту освіти пропонується вивчення у 10 класі таких курсів за вибором: «Основи споживчих знань»,  «Основи інтелектуальної власності», «Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач» та ін.

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за  рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс економіки за програмою «Основи економіки» (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо використати програму «Основи економіки» (автор І.І. Климюк).

Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин в залежності від можливостей навчального закладу. Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються курси за вибором, які викладаються за рахунок варіативного компонента змісту освіти. В старшій школі, як профільній, зміст предмета «Економіка» представлений окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: «Основи підприємницької діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи  інтелектуальної власності», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання» тощо.

Важливим завданням є продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки його зміст сприятиме швидше адаптуватися учням до нових умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.

З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчальний процес пропонуємо, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1–11 класів вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин.

На сучасному етапі взято курс на докорінні реформи у сфері економіки та фінансів, тому фінансова грамотність стала нагальною потребою сьогодення, здатною об’єктивно, повно  інформувати про механізми сучасного фінансового ринку. Мета фінансової освіти: формування економічного мислення, створення умов для ефективної соціалізації, зміцнення психологічного, духовного і соціального здоров’я; особистісної зрілості та компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а результат – економічно обґрунтована діяльність.

Поставлену мету можна реалізувати шляхом ефективної організації навчання у процесі викладання предмету «Фінансова грамотність», інваріантної складової відповідних Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Програмове забезпечення курсів предмета «Фінансова грамотність» передбачає наступність, послідовність та неперервність фінансової освіти школярів, що знаходить вираження в лінійно-циклічній структурі програм. При цьому зміст кожної програми сформовано в такий спосіб, що вона може бути реалізована залежно від можливостей навчального закладу, як окремий самостійний курс, який є пропедевтичним до програми курсу 10 класу «Фінансова грамотність». Тобто, якщо навчальний заклад має можливість увести курс «Фінансова грамотність», то починати працювати можна, впроваджуючи всі програми одночасно від 2 до 10 класів.

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано таким програмам:

  1. «Фінансова абетка» для учнів 2 класу.
  2. «Фінансова арифметика» для учнів 3 класу.
  3. «Фінансова поведінка» для учнів 4 класу.
  4. «Родинні фінанси» для учнів 5 класу.
  5. «Фінансово-грамотний споживач» для учнів 6 класу.
  6. «Фінансова культура» для учнів 7 класу.
  7. «Прикладні фінанси» для учнів 8 класу.
  8. «Економіка і фінанси» для учнів 9 класу.

Розроблено навчально-методичне забезпечення, яке містить навчально-методичний посібник для вчителя та робочий зошит для учня. Програми з курсів «Фінансова грамотність (2-10 класи) надруковані в журналі «Економіка в школах України». – 2015. – № 8 (129).

Електрону версію програм і навчально-методичних посібників для всіх класів можна отримати використовуючи Інтернет-ресурси (Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (imzo.gov.ua).

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з економіки вчителям надають журнали «Економіка в школах України», «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України.Создан 06 янв 2018МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua